پیمایش

تجدید مناقصه خرید یکساله پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تجدید مناقصه خرید یکساله پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


آگهی تجدید مناقصه

 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد نسبت به خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه از شرکت های واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه , اقدام نماید .  اوراق مناقصه را پس از تکمیل ، ظرف مدت اعلام شده به آدرس شیراز کیلومتر 5 جاده صدرا پردیس دانشگاه ساختمان مدیریت طبقه دوم دفتر حراست دانشگاه تحویل نمایند .

 

 

 شرایط تجدی مناقصه خرید یکساله پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز را از اینجا دریافت نمائید

 


 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار