تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-98 شنبه 24/03/98 لغایت دوشنبه 09/04/98 میباشد