تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

08 - 24 / مهر ماه / 99

 

تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 

   ورودی قبل از ۹۹   تاریخ امتحانات از  ۹۹/۱۱/۴  لغایت  ۹۹/۱۱/۱۶

   ورودی ۹۹           تاریخ امتحانات از  ۹۹/۱۱/۱۸  لغایت ۹۹/۱۱/۲۹

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار