انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰ -۱۳۹۹

- 01 / شهریور ماه / 99

 

 انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰ -۱۳۹۹

  ورودی  قبل از ۹۹     از تاریخ ۹۹/۶/۱  لغایت ۹۹/۶/۲۸

  ورودی   ۹۹             از تاریخ ۹۹/۸/۸  لغایت ۹۹/۸/۱۵

 

   

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار