پیمایش

اخذ رتبه ISI از موسسه Thomson Reuters توسط مجله «گستره ریاضی» واحد شیراز

اخذ رتبه ISI از موسسه Thomson Reuters توسط مجله «گستره ریاضی» واحد شیراز


 

معاون پژوهش و فناوری واحد شیراز خبر داد

اخذ رتبه ISIگستره ریاضی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و پیگیریهای این واحد دانشگاهی، این مجله موفق به  اخذ رتبه ISI  از موسسه Thomson Reuters، OCLC، DOAJ و ... نیز نمایه می گردد.»

به گزارش روابط عمومی، با توجه به زحمات مسئولین این مجله و بدلیل شناخته شدن مجله در سطح بین الملی، این مجله همواره مورد استقبال پژوهشگران خارجی قرار داشته است.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار