فرم های مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
تعهد نامه ارسال مقاله (Submision) مستخرج از پایان نامه دانلود (197.8k)
اطلاعیه مهم در رابطه با دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تابستان 98 دانلود (222.4k)
فرم های تعهد نامه دانشجو، استادان راهنما و مشاور جهت دستاوردهای پایان نامه دانلود (47.0k)
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان قبل از 95 (فرم شماره ۳) دانلود (28.0k)
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد برایدانشجویان 95 به بعد (فرم شماره ۳) دانلود (138.0k)
فرم تاییدیه مقاله علمی دانشجویان دکتری تخصصی جهت دفاع و تسویه حساب دانلود (444.9k)
شیوه نامه تعیین ارزش فعالیت های پژوهشی دانلود (238.2k)
صدور مجوز دفاع از رساله دکتری برخی از رشته های خاص علوم انسانی ویژه رشته های مدیریت صنعتی،مدیریت بازرگانی، حسابداری،اقتصاد، مدیریت مالی و روانشناسی بالینی دانلود (109.1k)
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه دکتری (برای مقاله دوم دانشجویان دکتری ورودی قبل از 9) دانلود (64.1k)
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری(فرم شماره 20) دانلود (99.0k)
فرم اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای انجام پیش دفاع از رساله دانلود (565.7k)
راهنمای نگارش پایان نامه مخصوص دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانلود (271.8k)
فرم شماره 18- تعهد نامه دستاورد پایان نامه دانلود (17.2k)
فرم4 عدم امکان ارایه ی دستاوردهای پژوهشی کارشناسی ارشد دانلود (27.9k)
فرم شماره 5 دکترا دانلود (22.5k)
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 41) دانلود (19.0k)
تعهد نامه اصالت پذیرش مقاله مستخرج از پایان نامه دانلود (100.9k)
فرمت آدرس دهی و نحوه برخورداری از نمره مقالات مستخرج از پایان نامه دانلود (109.7k)
تعهد نامه اصالت رساله و پایان نامه دانلود (84.0k)
منشور اخلاقی دانلود (66.4k)
فرم تمدید مقالات ارائه مقاله کارشناسی ارشد دانلود (48.5k)
تاییدیه پایان نامه جهت دریافت تسهیلات از بودجه پژوهشی (فرم شماره 42) دانلود (30.5k)
فرم انجام اصلاحات پایان نامه (فرم شماره 40) دانلود (29.5k)
شرکت در جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 23) دانلود (25.5k)
فرم گزارش پیشرفت کار و مراجعه به به استاد راهنما (فرم شماره 22) دانلود (27.0k)
راهنمای نگارش پایان نامه دانلود (686.3k)
فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (فرم شماره 21) دانلود (33.0k)
پروپوزال کارشناسی ارشدو دکتری حرفه ای (فرم شماره 17-10) دانلود (260.5k)
فرم پیشنهاد تحقیق رساله دکتری تخصصی دانلود (224.0k)
فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 1) دانلود (27.5k)