فرم مقالات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرمت آدرس دهی و نحوه برخورداری از نمره مقالات مستخرج از پایان نامه(1) دانلود (109.7k)
تعهد نامه اصالت پذیرش مقاله مستخرج از پایان نامه دانلود (100.9k)
فرم مجوز چاپ مقاله دانلود (47.5k)
فرم درخواست امتیاز چاپ مقاله در مجلات و همایش ها دانلود (147.5k)
فرم جایزه ریالی وتعهد نامه مقاله علمی دانلود (32.1k)