فرمهای سامانه پژوهشیار

اسناد
عنوان توضیح دانلود
پروفایل کاربری دانلود (3,381.8k)
راهنمای ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار دانلود (1,695.3k)
راهنمای انتخاب استاد راهنما و مشاور در سامانه پژوهشیار دانلود (927.9k)
محیط اعضای هیات علمی در سامانه پژوهشیار دانلود (4,621.8k)
ثبت نام پژوهشیار دانلود (1,234.0k)