دسترسی سریع
×
توضیحات دانشکده
توضیحاتی درباره دانشکده‌های دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و ویژگی های آنها و همچنین امکاناتی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند.

« بازگشت

سرفصل رشته های دانشکده اقتصاد و مدیریت

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مدیریت بیمه کارشناسی دانلود (2,856.5k)
مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته دانلود (1,207.4k)
مدیریت بازرگانی کارشناسی دانلود (2,088.4k)
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (633.4k)
مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (863.9k)
علوم اقتصاد ی دکترای تخصصی دانلود (4,853.3k)
علوم اقتصادی کارشناسی دانلود (3,391.5k)
علوم اقتصادی دکترای تخصصی دانلود (4,853.3k)
علوم اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,289.2k)
علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته دانلود (1,028.3k)
روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,726.8k)
روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,721.2k)
حسابد اری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,350.7k)
حسا بداری کارشناسی دانلود (4,465.9k)
حسابداری کاردانی دانلود (1,253.0k)
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (618.3k)
آموزش ابتدایی کاردانی دانلود (2,730.8k)
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
عنوان رشته گرایش مستندات
مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.