بخشنامه و فرم های پژوهانه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
تعهدنامه هزینه کرد پژوهانه دانلود (291.0k)
فرم فعالیت های پژوهشی برای دریافت پژوهانه دانلود (76.8k)
شیوه نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دانلود (764.6k)