بخشنامه های مقالات علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
متمم تشویق مقالات سال 92 دانلود (93.5k)
متمم تشویق مقالات سال 89 دانلود (219.4k)
حذف حداقل انتظار برای تشویق مقالات دانلود (76.6k)
تشویق مقالات سال 93 دانلود (1,069.5k)
تشویق مقالات سال 92 دانلود (664.5k)
تشویق مقالات سال 90 دانلود (896.1k)
تشویق مقالات سال 89 دانلود (508.4k)
بخشنامه نشریه های بی اعتبار دانلود (984.0k)
اصلاحی تشویق مقالات سال 90 دانلود (1,033.5k)