بخشنامه های ارتباط با صنعت

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آئین نامه جامع بازار فناوری و سراهای نوآوری به همراه (دستورالعمل مدیریت فعالیت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی) دانلود (1,737.5k)
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی دانلود (858.8k)