بخشنامه دکترای پژوهش محور

اسناد
عنوان توضیح دانلود
متمم بخشنامه 64176 دانلود (272.5k)
قرارداد با دکترای پژوهش محور دانلود (1,953.1k)
پذیرش دانشجوی دکترای پژوهش محور دانلود (2,212.9k)
آیین نامه ی دوره ی دکتری پژوهش محور دانلود (415.4k)