باشگاه پژوهشگران جوان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم اطلاعات مقالات علمی و طرح های پژوهشی باشگاه شیراز (فرم تشویق مقالات) دانلود (150.2k)
فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - اسفند 94 دانلود (1,108.5k)
فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار خرداد ماه-95 دانلود (235.9k)
سیاهه نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی دانلود (88.3k)
فایل JCR 2015 دانلود (1,233.5k)
دستورالعمل اجرائی تهیه گزارشات طرحهای پژوهشی دانلود (491.1k)
بررسی و تصویب طرح های پژوهشی 1394 دانلود (1,713.9k)
فهرست نشریات نامعتبر خارجی 1394 دانلود (295.2k)
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار 1394 دانلود (1,078.8k)
بخشنامه نشریات کم اعتبار دانلود (986.5k)
فایل JRK-2014 (بخش 2) دانلود (2,972.9k)
فایل JRK-2014 (بخش 1) دانلود (2,899.0k)
فایل JCR-2014 دانلود (2,047.0k)
بخشنامه مقالات 1392 دانلود (664.5k)
آیین نامه اجرایی تسهیلات باشگاه 1388 دانلود (262.5k)
آیین نامه تسهیلات باشگاه 1388 دانلود (215.5k)
تسهیلات باشگاه 1388 دانلود (671.6k)