این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : روابط سیاسی ایران عهد تیموریان با مصر و شامات عهد ممالیک
نویسنده : شریده، ایمن ابراهیم، Sharidah, Ayman
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ایمن ابراهیم الشریده
تاریخ انتشار : ۱۳۸۴
ناشر : تهران، وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : هشت،‎۱۷۹ ص.
موضوع : ایران -- تاریخ -- تیموریان، ۷۷۱ - ‎۹۱۱ق ایران -- روابط خارجی -- قرن ‎۸ق ممالیک
توضیح : شابک: 0-291-361-‎964 کتابنامه:ص.[۱۶۵]-‎۱۷۰ نمایه
ISBN : 964-361-291-0