این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : علم البدیع؛ عبدالعزیز عتیق
نویسنده : عتیق ،عبدالعزیز
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) :
تاریخ انتشار : [؟‎۱۴۲۴]
ناشر : بیروت، دارالنهضه العربیه
مشخصات : ‎۲۴۸ص.
موضوع : زبان عربی - بدیع زبان عربی - معانی و بیان
توضیح : بالای عنوان:فی البلاغه الغربیه کتابنامه به صورت زیر نویس
ISBN :