این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : راهنمای سرمایه‌گذاری در بورس "تجزیه و تحلیل صورتهای مالی": مجموعه‌ای کامل از تکنیکهای ارزیابی فعالیت شرکتها ...
نویسنده : اسماعیل‌پور، مجید
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولف مجید اسماعیل‌پور
تاریخ انتشار : ۱۳۷۷
ناشر : تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
مشخصات : د، ‎۲۱۶ ص.: جدول، نمودار
موضوع : شرکتهای اقتصادی -- امور مالی شرکتها -- امور مالی
توضیح : شابک: ‎۷۵۰۰ ریال: ۸-۰۱۳-۴۶۸-‎۹۶۴ کتابنامه: ص. [۲۱۵] - ‎۲۱۶
ISBN : ۹۶۴-۴۶۸-۰۱۳-۸ :‎ریال ‎۷۵۰۰