این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : گزارش اقتصادی و تراز نامه سال ‎۱۳۶۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تصویب شده در مجمع عمومی مورخ‎۲۱ بهمن ‎۱۳۶۳-
نویسنده : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تهیه و تنظیم در اداره بررسیهای اقتصادی
تاریخ انتشار : ۱۳۶۴
ناشر : تهران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : ص، ‎۲۷۳ ص.: جدول، نمودار (بخشی رنگی)
موضوع : ایران- اوضاع اقتصادی - نشریات ادواری ایران- سیاست اقتصادی- نشریات ادواری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- ترازنامه ها
توضیح : تغییرات عنوان: برخی از سال ها به عنوان های تراز نامه در پایان اسفند و گزارش سالیانه و ترازنامه بانک در پایان اسفند و گزارش سالانه و تراز نامه در پایان اسفند منتشر شده است نام ناشر ازسال ‎۱۳۳۹تا ‎۱۳۶۱ بانک مرکزی ایران بوده است
ISBN :