این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : روائع من الادب العربی؛ العصر:الجاهلی -الاسلامی -الاموی -العباسی
نویسنده : صالح مناع، هاشم
زبان : عربی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : هاشم صالح مناع
تاریخ انتشار : ق‎۱۴۱۴
ناشر : بیروت ، دارالفکر العربی
مشخصات : ‎۳۳۵ص
موضوع : شعرعربی-۶۵۶-‎۱۳۲ه. ق شاعران عرب ۱۳۲-‎۶۵۶ه. ق شعر مذهبی عربی -قرن ۱-‎۷
توضیح : (۳۲۹-‎۳۱۹)
ISBN :