این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کفایه المحصلین فی تبصره احکام الدین
نویسنده : مدرس، محمدعلی، ۱۲۵۸ - ‎۱۳۳۳
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف میرزا محمدعلی مدرس تبریزی خیابانی ؛باهتمام جعفر سبحانی، با مقدمه مهدی محقق
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰
ناشر : تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مشخصات : ‎۲ ج.
موضوع : فقه جعفری -- قرن ‎۱۴
توضیح : شابک: ‎9646278744 عربی کتابنامه
ISBN : 9646278744