این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : رشد ادبیات
نویسنده : چادویک، مونرو، Chadwick, Munro
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ه.مونرو چادویک ، ن. کرشاو چادویک ؛ترجمه فریدون بدره ای
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
مشخصات : ج
موضوع : ادبیات تطبیقی ادبیات - تاریخ ونقد
توضیح : عنوان اصلی: The Growth of literature
ISBN :