این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : استاندارد و استاندارد کردن
نویسنده : یگانه، مهرداد
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ترجمه و تالیف مهرداد یگانه
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹
ناشر : تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مشخصات : ط، ‎۱۷۴ ص.: مصور، جدول
موضوع : استاندارد استاندارد -- ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
توضیح : شابک: ‎۹۶۴-۹۱۴۸۹-۹-x کتابنامه: ص. ‎۱۷۴
ISBN : x‎۹۶۴-۹۱۴۸۹-۹-