این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کلیات سلمان ساوجی
نویسنده : سلمان ساوجی، سلمان‌بن محمد، - ‎۷۷۸ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف عباسعلی وفائی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲
ناشر : تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مشخصات : هفتاد و یک، ‎۷۶۵ ص
موضوع : شعر فارسی -- قرن ‎۸ق
توضیح : شابک: ‎9646278264 ص.ع. به انگلیسی Kulliy yat -i salman-i savaji collected works salman-i savaji کتابنامه: ص. ‎۷۶۵، نمایه
ISBN : 9646278264