این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تکمله الاصناف: فرهنگ عربی - فارسی از قرن ششم هجری
نویسنده : کرمینی، علی بن محمد، قرن ‎۷ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف علی بن محمدبن سعید الادیب الکرمینی ؛به‌کوشش علی رواقی ؛با همکاری زلیخا عظیمی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
ناشر : تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
مشخصات : ‎۲ ج.
موضوع : زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
توضیح : ص.ع به انگلیسی Takmilat al- Asnaf: A dictionary of classical arabic - persian عربی - فارسی چاپ قبلی: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ‎۱۴۰۵ق=‎۱۳۶۳
ISBN :