این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : سیر تکامل عقل نوین
نویسنده : رندال، جان هرمن
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : هرمن رندال
تاریخ انتشار :
ناشر : تهران
مشخصات : ‎۲ج.(دوازده،‎۷۸۳ص)
موضوع : تمدن غرب - تاریخ فلسفه رنسانس - تاریخ فلسفه قرون وسطا - تاریخ فلسفه جدید - تاریخ
توضیح : عنوان اصلی: .The making of the modern mind:a survey of the intellectual background of the present age کتابنامه
ISBN :