این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : راهنمای صادرات و واردات موادغذایی ، شامل : قوانین - دستورالعمل ها -ضوابط - بخشنامه ها واطلاعات ضروری دیگر
نویسنده : عصمتی، بهروز
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : [بهروز عصمتی ، ایرج زینال زاده
تاریخ انتشار : ۱۳۷۲
ناشر : بهروزعصمتی ، ایرج زینال زاده
مشخصات : ج .جدول ،نمونه
موضوع : موادغذایی - صنعت و تجارت صادرات و واردات - قوانین و مقررات - ایران
توضیح : بالای عنوان : فصول ‎۱ تا‎۲۴ جدول مقررات صادرات وواردات کتابنامه .ص .‎۲۴۰
ISBN :