این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : قدرمجموعه گل؛ برگزیده ای ازغزل فارسی از آغاز تاامروز همراه باشرح و توضیح
نویسنده : کاخی، مرتضی
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : به کوشش مرتضی کافی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران ، نشرو پژوهش فرزان روز
مشخصات : ‎۳۳۲ ص
موضوع : غزل - مجموعه ها
توضیح :
ISBN :