این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : سایز موتکتونیک : لرزه زمین ساخت
نویسنده : پورکرمانی، محسن
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف محسن پور کرمانی ،مهران آرین
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : [اهواز]، شرکت مهندسین مشاور دزآب
مشخصات : [۱۲]،‎۲۷۰ص .،مصور ،جدول ،نمودار
موضوع : ساختمانها - اثرزلزله زلزله سنجی
توضیح : عنوان پشت جلد به انگلیسی : Seismotectonic واژنامه کتابنامه : ص .۲۵۹-‎۲۶۳
ISBN :