این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور(آراء کیفری)
نویسنده : قربانی، فرج اله
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تدوین فرج الله قربانی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۱
ناشر : تهران، فردوسی
مشخصات : ‎۴۴۸ ص
موضوع : رویه قضایی - ایران
توضیح : عنوان روی جلد مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزائی ) ؛۱۳۷۰-‎۱۳۲۸ چاپ دوم : ‎۱۳۷۱
ISBN :