این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : جامعه باز ودشمنانش : خردمندان درخدمت خودکامگان
نویسنده : پوپر، کارل ریموند، Popper, Sir Karl Raimund، ‎۱۹۰۲ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : کارل پوپر ؛ترجمه علی اصغر مهاجر
تاریخ انتشار : - ۱۳۶۹
ناشر : [تهران] ، انتشار
مشخصات : ‎۲ج. در یک مجلد
موضوع : فلسفه علوم اجتماعی
توضیح : عنوان اصلی: The Open Society and its enemies "این کتاب در سال ‎۱۳۶۴ تحت عنوان (جامعه بازو دشمنان آن) ترجمه عزت اله فولادوند توسط انتشارات خوارزمی منتشر شده است.
ISBN :