این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : سیر حکمت در اروپا؛ نگارش محمد علی فروغی
نویسنده : فروغی، محمدعلی، ۱۲۵۶-‎۱۳۲۱
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) :
تاریخ انتشار : ۱۳۱۸
ناشر : تهران ، نشرچاپخانه مجلس
مشخصات : ج.
موضوع : فلسفه جدید فلسفه قدیم فلسفه
توضیح :
ISBN :