این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تشریح کامل مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه جدید سیلورمن خاص
نویسنده : قیامت، رضا، ‎۱۳۵۴ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : رضا قیامت
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : تهران ، آییژ
مشخصات : ج.: مصور، نمودار
موضوع : حساب دیفرانسیل حساب انتگرال هندسه تحلیلی حساب دیفرانسیل - مسائل، تمرینها و غیره حساب انتگرال - مسائل ، تمرینها و غیره هندسه تحلیلی - مسائل، تمرینها و غیره
توضیح : عنوان دیگر: حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی جدید ج.‎۲. (چاپ اول: ‎۱۳۸۶) ج.‎۳.(چاپ اول : ‎۱۳۸۷)
ISBN :