این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری وقانون ...
نویسنده : قربانی، فرج اله
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تدوین فرج الله قربانی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۱
ناشر : تهران ، فردوسی
مشخصات : ‎۶۹۲ص
موضوع : رویه قضایی - ایران
توضیح : عنوان روی جلد:محموعه آرء وحدت رویه دیوان عدالت اداری بانضمام قانون دیوان عدالت اداری عنوان روی جلد :مجموعه آراء وحدت رویه :دیوان عدالت اداری
ISBN :