این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ‎۲۸مرداد ‎۱۳۳۲
نویسنده : نجاتی ، غلامرضا، ‎۱۲۹۸-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : غلامرضا نجاتی
تاریخ انتشار : ۱۳۶۹
ناشر : تهران ، انتشار
مشخصات : شانزده ،‎۶۶۴ص.:مصور، نمونه
موضوع : نفت - صنعت و تجارت -ملی شدن - ایران ایران - تاریخ -پهلوی ،۱۳۲۰-‎۱۳۵۷-کودتای ‎۲۸ مرداد‎۱۳۳۲
توضیح : کتابنامه :ص.[۶۵۹]-‎۶۶۴
ISBN :