این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : گزیده جهانگشای جوینی
نویسنده : جوینی ، عطاملک محمد جوینی، ۶۲۳-‎۶۸۱ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ؛به کوشش یداله‌شکری
تاریخ انتشار : ۱۳۶۵
ناشر : تهران ، امیرکبیر
مشخصات : ‎۷۶ص
موضوع : ایران - تاریخ - مغولان زایلخانان ، ۶۱۶-‎۷۵۶ق نثرفارسی - قرن ‎۷ق
توضیح : عناوین دیگر کتاب : جهانگشای جوینی ؛ و تاریخ جهانگشای جوینی کتابنامه :ص.۱۶-‎۱۷ ؛ همچنین به صورت زیر نویس
ISBN :