این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران وکودتای ‎۲۸ مرداد ‎۱۳۳۲
نویسنده : نجاتی ، غلامرضا، ‎۱۲۹۸-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : غلامرضا نجاتی
تاریخ انتشار : ۱۳۶۹
ناشر : تهران ، انتشار
مشخصات : شانزده ،‎۶۶۴ ص .:مصور ،نمونه
موضوع : نفت - صنعت وتجارت -ملی شدن - ایران ایران -تاریخ - پهلوی ، ۱۳۲۰-‎۱۳۵۷ - کودتای ‎۲۸ مرداد ‎۱۳۳۲
توضیح : کتابنامه : ص .[۶۵۹ ]-‎۶۶۴
ISBN :