این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : <...> تاریخ جهانگشای جوینی
نویسنده : جوینی ، عطاملک بی محمد، ۶۲۳-‎۶۸۱ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف عطاملک بن بهاءالدین محمد محمدبن شمس الدین محمد الجوینی در سنه ‎۶۵۸هجری ؛به سعی و اهتمام و تصحیح محمدبن عبدالوهاب قزوینی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۰
ناشر : تهران ، ارغوان
مشخصات : ‎۳ج.
موضوع : ایران - تاریخ - مغولان و ایلخانان ،۶۱۶-‎۷۵۶ق
توضیح : عنوان دیگر : جهانگشای جوینی
ISBN :