این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نهضت قرامطه
نویسنده : مادلونگ ، استرن
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مقلاتی از استرن مادلونگ ، دخویه ماسینیون ؛ترجمه و تدوین یعقوب آژند
تاریخ انتشار : ۱۳۶۸
ناشر : [تهران] ، میراث ملل
مشخصات : ‎۱۱۶ص
موضوع : اسماعیلیه - جنبشها و قیامها ایران - تاریخ - اسماعیلیان ،۴۸۳-‎۶۵۴ق جنبش های اسلامی
توضیح : کتابنامه : در آخر هر فصل
ISBN :