این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : المدارس النحویه
نویسنده : ضیف ،شوقی
زبان : عربی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : شوقی ضیف
تاریخ انتشار : [م‎۱۹۶۸]
ناشر : قاهره ، دار المعارف
مشخصات : ‎۳۷۵ص
موضوع : زبان عربی - صرف و نحو
توضیح : کتابنامه به صورت زیر نویس
ISBN :