این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نهضت جنگل و اتحاد اسلام؛ اسناد محرمانه و گزارش ها
نویسنده : کشاورز ، فتح الله
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : بکوشش فتح الله کشاورز
تاریخ انتشار : ۱۳۷۱
ناشر : سازمان اسناد ملی ایران
مشخصات : بیست و هشت ، ‎۲۱۲ص
موضوع : میرزا کوچک خان ،یونس بن میرزا بزرگ ۱۲۹۸-‎۱۳۴۰ق-جنبشها و قیامها
توضیح : کتابنامه به صورت زیر نویس
ISBN :