این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تئوری بازیها
نویسنده : ناظمی،اسلام
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : اسلام ناظمی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۰
ناشر : تهران، بهینه
مشخصات : [‎۶۷ص].نمودار.
موضوع : نظریه بازیها
توضیح : کتابنامه:ص.[‎۶۷]
ISBN :