این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : البخلاء
نویسنده : جاحظ ،عمروبن بحر، ۱۵۰-‎۲۵۵ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف عمروبن بحربن محبوب الجاحظ ؛تحقیق محمد الاسکندرانی
تاریخ انتشار : م‎۲۰۰۴‎= ه‎۱۴۲۴
ناشر : بیروت ، دارالکتاب العربی
مشخصات : ‎۲۸۸ص.
موضوع : حرصو آوز-متون قدیمی تا قرن ‎۱۴ داستانهای عربی - قرن ‎۳ ق
توضیح : کتابنامه :ص.۲۸۵-‎۲۸۶
ISBN :