این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : دیوان ترجمان الاشواق
نویسنده : ابن عربی ،محمد بن علی، ۵۶۰-‎۶۳۸ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : یحیی الدین بن علی ابن العربی ؛اعتنی به عبدالرحمن المصطاوی
تاریخ انتشار : م‎۲۰۰۵‎ = ه‎۱۴۲۵
ناشر : بیروت ، دارالمعرفه
مشخصات : ‎۲۳۸ص.
موضوع : شعر عرفانی - قرن ‎۷ق شعر عربی - قرن ‎۷ق
توضیح : شابک: 4-16-446-‎9953 عربی کتابنامه به صورت زیر نویس
ISBN : 9953-446-16-4