این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : البیان و التبیین
نویسنده : گردآورنده، جاحظ، عمروبن بحر، ۱۵۰-‎۲۵۵ ق.
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف ابی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ؛وضع حواشیه موفق شهاب الدین
تاریخ انتشار : .‎م ‎۱۹۹۸ =.‎ه ‎۱۴۱۹
ناشر : بیروت ، دارالکتب العلمیه
مشخصات : ‎۴ ج. در دو مجلد
موضوع : ادبیات عربی - قرن ‎۳ ق. مجموعه ها
توضیح : عربی کتابنامه
ISBN :