این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : دیوان بدرشاکر السیاب
نویسنده : سیاب ،بدرشاکر، ۱۹۲۶-‎۱۹۶۵
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : [تالیف بدرشاکر السیاب ]
تاریخ انتشار : م‎۲۰۰۰
ناشر : بیروت ، دارالعوده
مشخصات : ‎۲ج.
موضوع : شعر عربی - قرن ‎۲۰
توضیح : عربی کتابنامه به صورت زیر نویس
ISBN :