این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تاریخ مصر من الفتح العثمانی( الی قبل الوقت الحاضر )مع نبذ فی اخبار بعض امم...
نویسنده : اسکندری، عمر، Iskandari, Umar
زبان : عربی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف عمر الاسکندری، سلیم حسن ؛راجعه ا .ج .سفدچ
تاریخ انتشار : ق ‎۱۴۱۰
ناشر : قاهره، مکتبه مدبولی
مشخصات : ‎۳۰۴، د.عکس
موضوع : مصر -- تاریخ -- ۱۸۸۲ - ‎۱۵۱۷م. مصر -- تاریخ -- اشغال انگلستان، م۱۹۳۶ - ‎۱۸۸۲
توضیح :
ISBN :