این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : دیوان مجنون لیلی
نویسنده : مجنون، قیس بن الملوح، -‎۶۴۸ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : شرح یوسف فرحات
تاریخ انتشار : ق ‎۱۴۲۵
ناشر : بیروت، دارالکتاب العربی
مشخصات : ‎۳۲۷ ص
موضوع : شعر عربی- قرن ‎۳ق
توضیح : کتابنامه بصورت زیرنویس
ISBN :