این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : شرح قطرالندیوبل الصدی
نویسنده : ابن هشام ،عبدالله بن یوسف، ۷۰۸-‎۷۶۱ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ابی عبدالله جمال الدین بن هشام الانصاری المصری ؛حققه و شرح معاینه و اعرب شواهده محمد خیر طعمه الحلبی
تاریخ انتشار : م‎۲۰۰۵‎=ه‎۱۴۲۵
ناشر : تهران ، دارالمعرفه
مشخصات : ‎۳۱۲ص.
موضوع : ابن هشام،عبدالله بن یوسف،۷۰۸-‎۷۶۱ق . قطرالندی و بل الصدی - نقد و تفسیر زبان عربی - نحو
توضیح : کتابنامه به صورت زیر نویس
ISBN :