این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کمدی الهی
نویسنده : دانته، آلیگیری، Dante,Alighieri، ۱۲۶۵ - ‎۱۳۲۱
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ترجمه از متن ایتالیایی ؛با مقدمه و شرح و حواشی از شجاع الدین شفا
تاریخ انتشار : ۱۳۳۵ ،‎۱۳۴۷
ناشر : تهران، امیرکبیر
مشخصات : ‎۳ ج.: مصور
موضوع : شعر ایتالیایی - قرن ‎۱۴ شعر ایتالیایی - قرن ‎۱۴ - ترجمه شده به فارسی شعر فارسی - قرن ‎۱۴ - ترجمه شده از ایتالیایی
توضیح : زیرنویس
ISBN :