برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

- 7 / دی ماه / 96

 

 

برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

دانشجویان

روز و ساعت اتصال به شبکه اینترنت

((http://sida.iaushiraz.ac.ir))

دانشجویان

ورودی:

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

17بعد از ظهر شنبه 07/11/96

الی17بعداز ظهریکشنبه 08/11/96

1393

 و ماقبل

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

17بعداز ظهر یکشنبه 08/11/96

الی 17بعداز ظهردو شنبه 09/11/96

 

1394

 

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

17بعداز ظهردوشنبه 09/11/96

الی 17بعدازظهرسه شنبه 10/11/96

 

1395

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

 

17بعداز ظهرسه شنبه10/11/96

الی 17بعداز ظهرچهارشنبه11/11/96

 

1396

 

کلیه دانشجویان (متاخرین رشته های مختلف)

17بعداز ظهر چهارشنبه11/11/96

الی 17بعدازظهرپنجشنبه12/11/96

کلیه ورودی ها

 

 

توجه:

1-حضور مدیران گروه  در ایام انتخاب واحد در دانشکده های مربوطه الزامی می باشد.

2-دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی،همنیازی دروس و همچنین رعایت سقف واحد های ترمی می باشند.

 

 

 

ع

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار